คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 2 ณ โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา