คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม