คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 3 ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ