ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562