ตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา