สช.สตูลลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินความพร้อมในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารโรงเรียนสตูลศานติศึกษา