ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบและมอบของที่ระลึกในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สช.สตูล