ายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณ