ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6