นายสมคิด เจ้ยชุม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์