พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561ของโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์และโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา.