สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา 100 คะแนนเต็ม