พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ