บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมระดับสนามสอบณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา