ประชุมเตรียมความพร้อม ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ