โครงการจัดทำบริหารจัดการองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 3 การจัดทำองค์ความรู้