ผอ.สช.สตูล รับมอบรถตรวจการณ์ประจำสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล