ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม