ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2561