พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม ครูดี ศรี จชต. ประจำปี 2561