ประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล