ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลประจำปี 2561