นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ