พิธีปิดและมอบเกียรติบัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน รุ่นที่ 2