ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการงานมหกรรมวิชาการ