มอบธงชาติและธงประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล