ประชุมและรับโล่เกียรติคุณ การดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน