สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคล ประจำปี 2561