ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของ ศปบ.จชต