ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เรื่องการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2561