ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครสรรหาคณะกรรมการและสถานที่แข่งขันการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน