ข้อมูลข่าวสารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

คู่มือสำหรับประชาชน

      1.  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ

                -  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบประเภทสามัญศึกษา

                -  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

                -  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ

                -  การโอนใบอนุญาต

                -  การขอเลิกกิจการ

                -  การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

      2.  กลุ่มงานโรงเรียนโยบายพิเศษ

                -  ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบประเภทนานาชาติ

                -  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

                -  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ

                -  การโอนใบอนุญาต

                -  การขอเลิกกิจการ

                -  การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

       3.  กลุ่มงานโรงเรียนนอกระบบ

       4.  กลุ่มงานทะเบียน

       5.  กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการโรงเรียนในระบบ

 

แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

                -  แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แผนงาน โครงการ ประจำปี

                -  แผนปฏิบัติงาน สช. จ. สตูล ประจำปี พ.ศ. 2559

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปี

                -  ผลการดำเนินงาน สช.จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน