โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา รุ่นที่ 2