นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน