ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562