ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน