ประชุมคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560