ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 2560 (วันที่ 4)