ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 2560 (วันที่ 1)