ประชุมสรุปผลการประเมิน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล