พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนสตูลบริรักษ์อินเตอร์