ประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ชุมนุมลูกเสือ จชต.