ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ ตามวิถีชุมชนปี 2560