กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

 ด้วย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล โดยดำเนินการประเมินทักษะการอ่าน การเขียนคำภาษาไทยตามบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดบัญชีคำพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 คู่มือการประเมินฯ

 

 

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6