การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี

  ในปี ๒๕๕๖ ศธ. ได้ประกาศใช้ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนราย บุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยปรับเพิ่มอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม จำแนกเป็นระดับ อนุบาล/ประถม ๗๗๗.๕๐ บาท ม.ต้น/ม.ปลายและ ปวช. ๙๗๒ บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครูจาก ๑๑,๖๘๐ บาท ให้ได้รับเป็น ๑๓,๓๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้การเบิกเงินย้อนหลังจะยื่นคำขอและใบสำคัญรับเงินเป็น ๒ ชุด คือ เบิก ๒ เดือน ตั้งแต่    ตค.-พย. ๕๖ และ ๙ เดือน ตั้งแต่ มค.-กย.๕๖  สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ปรับเพิ่มอัตราอุดหนุนในระบบ psis ให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนควรปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับครูวุฒิ ป.ตรี จาก ๑๑,๖๘๐ เป็น ๑๓,๓๐๐ บาท
          สำหรับการเบิกเงินอุดหนุน ที่ได้รับเพิ่มขึ้น สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ ที่ เว็บไซด์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ และให้โรงเรียนดำเนินการยื่นเอกสารการขอรับเงินดังกล่าว  ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗