ข้อมูลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลโรงเรียนเอกชนในระบบ
   ข้อมูลนักเรียน

 1. จำนวนนักเรียนทั้งหมด
 2. จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2555
 3. จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ) จำแนกตามช่วงชั้น รายโรง
 4. จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนควบคู่) จำแนกตามช่วงชั่น รายโรง
 5. จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ) รายชั้น
 6. จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนควบคู่) รายชั้น
 7. จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษา

   ข้อมูลครู

 1. จำนวนครูโรงเรียนเอกชนทั้งหมด
 2. จำนวนครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนสามัญ)
 3. จำนวนครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา (สอนควบคู่)
 4. จำนวนครูโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา


ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 2. สถาบันศึกษาปอเนาะ
 3. ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รายอำเภอ
 4. ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รายศูนย์