ประกาศวันหยุดราชการ

 ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  กำหนดให้ วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีอิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๓ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา เป็นวันหยุดราชการประจำปีอีก ๑ วัน สำหรับจังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕