ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน

 

 ตามที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามลายู เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ดังรายชื่อตามประกาศฯ และและให้ผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งครูช่วยสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.30 น. ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี


ดาวน์โหลดประกาศฯ ผู้ผ่านการเสือกสรร ในแต่ละตำแหน่งตามสาขาวิชาเอก

ดาวน์โหลดประกาศฯ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก