ประกาศ สบย.ที่ ๑๒ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

        ด้วย สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๐๐ อัตรา  อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ขอใบสมัครและขอยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา

ดาวน์โหลดรายละเอียด