โรงเรียนดารุลอูลูม รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนดารุลอูลูม  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครูตำแหน่งครูผู้สอน  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา 2555  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งครูผู้สอน   จำนวน 7  อัตรา  ดังนี้
     1.ครูคอมพิวเตอร์         จำนวน  1  อัตรา
     2.ครูสังคมศึกษา          จำนวน   2  อัตรา
     3.ครูคณิตศาสตร์          จำนวน   1  อัตรา
     4.ครูฟิสิกส์                 จำนวน   1  อัตรา
     5.ครูศิลปะ                  จำนวน  1  อัตรา
     6.ครูสอนศาสนาหรือภาษามลายู   จำนวน   1  อัตรา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนดารุลอูลูม โทร 074-735170,081-5415256(ผู้อำนวยการ)
สามารถติดต่อได้ตลอดวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่11 เมษายน 2555